Kubli Blacksmith

Source

Jackson County Historic Properties, 979.527 J32 1979: v. 1 Applegate Ruch Survey, p. 42

Address
13260 Medford-Provolt Hwy. #238